تعرفه 95


طرح هاي اختصاصي جهت استفاده شركت هاي آسانسوري از ابتدای سال 1395به شرح زير اعلام مي گردد.

الف) بيمه مسئوليت مدني در قبال استفاده كنندگان از آسانسور:

ميزان تعهدات تحت پوشش

حق بيمه ساليانه آسانسور با ظرفيت 3 نفر

حق بيمه ساليانه آسانسور با ظرفيت 4 نفر

حق بيمه ساليانه آسانسور با ظرفيت 5 نفر

حق بيمه ساليانه آسانسور با ظرفيت 6 نفر

حق بيمه ساليانه آسانسور با ظرفيت 8 نفر

حداکثر تعهدات فوت و نقص عضو براي هرنفر در هر حادثه 2.540.000.000 ريال

هزينه پزشكي براي هر نفر در هر حادثه                          25.400.000 ريال

303.600 ریال

404.800 ریال

506.000 ریال

607.200 ریال

809.600 ریال

* چنانچه در زمان وقوع خسارت احتمالي مشخص گردد ظرفيت كابين آسانسور بيش از ظرفيت اعلام شده به بيمه گر بوده است ميزان خسارت پرداختي بر اساس حق بيمه دريافتي نسبت به حق بيمه واقعي خواهد بود.

* در بیمه نامه های گروهی حداکثر تعهد بیمه گر برای هر دستگاه آسانسور بر اساس ظرفیت مجاز کابین آسانسور می باشد.

* در صورت افزايش هزينه پزشكي به ميزان دو برابر ذكر شده در جدول 10% حق بيمه اضافي محاسبه و منظور خواهد شد.

* در آسانسورهاي باربر و ماشين بر نرخ حق بيمه 3 در هزار سرمايه اعلام شده تا سقف 400.000.000 ریال ميباشد كه به جمع مبلغ حق بيمه درج شده در جدول فوق اضافه مي گردد.

* جهت ایجاد پوشش مشترک بیمه گذار با مدیر یا مالک ساختمان 50% حق بیمه اضافی در نظر گرفته می شود.

* درصورتیکه متقاضی صدور بیمه نامه شرکت آسانسوری نباشد و تقاضا بصورت موردی توسط مدیر یا مالک ساختمان ارائه شود نرخ حق بیمه بر اساس  تعهدات جدول فوق 184.000 ریال به ازاء هر نفر ظرفیت آسانسور می باشد بطور مثال برای یک آسانسور چهار نفره (184.000 × 4) هفتصد و سی و شش هزار ریال خواهد بود.

* نرخ و شرایط اعلام شده بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بوده و هزینه های قانونی طبق تعرفه به مبالغ فوق اضافه می گردد.

جهت صدور بیمه نامه های گروهی درصورتيكه براي بيش از يكصد دستگاه آسانسور بيمه نامه صادر شود مطابق با تعهدات جدول فوق نرخ حق بيمه هر دستگاه آسانسور بدون در نظر گرفتن ظرفيت و تعداد توقف 420.000 ريال مي باشد.

ب) بيمه مسئوليت مدني در قبال استفاده كنندگان از پله برقي:

تعهدات بيمه گر

در ماه هاي عادي

در ماه هاي حرام

مبلغ حق بيمه ساليانه

غرامت فوت و نقص عضو براي هر نفر در حادثه

1.900.000.000 ريال

2.540.000.000ريال

1.455.000 ريال

هزينه پزشكي براي هر نفر در هر حادثه                                      100.000.000 ريال