تحریریه و گردانندگان


هیئت تحریریه
   
عباس نیکومنظری
مدیر مسؤول
عضو هیئت تحریریه

محمد تقوی
سردبیر
عضو هیئت تحریریه

حمید آتشکاری
عضو هیئت تحریریه

عباس حقیقی
عضو هیئت تحریریه

بهمن رفیعی
عضو هیئت تحریریه

عباس عباسدخت
عضو هیئت تحریریه


فرید کورس
عضو هیئت تحریریه


اعضای اجرایی
  

سهراب دنیا بیگی
مدیر اجرایی
 

محمد حاج زمان
ویراستار فنی
مسؤول فنی وب سایت
 
نگارشهریاری - ثریا بهروز وزیری
حروفچینی